Výškové stavby

Výškové stavby pro Prahu
 
4.2. - 8.3. 2009
zahájení v úterý 3. února v 18 hodin

 
Výstavu doprovodí přednáška Olega Hamana, ateliér CASUA:
ZÁSADY UMÍSŤOVÁNÍ VÝŠKOVÝCH STAVEB VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
v úterý 10. února, Dům pánů z Kunštátu, 18 hodin
Mezi tradiční projekty Galerie architektury Brno lze zařadit představování aktuálních stavebních relizací z hlavního města Prahy. Výškové budovy jsou jedním ze symbolů moderní doby. Do tohoto města je přináší jeho prudký rozvoj a bezesporu se dnes stávají jednou z jeho charakteristických dominant. Před urbanisty a architekty zde ovšem takřka vždy stojí nelehký úkol – skloubit současné trendy nové výstavby s tou stávající tak, aniž by byl narušen genius loci historického jádra.
Výstava proto představuje zásady umísťování výškových staveb na území města Prahy, jejichž relevantnost a význam lze vztáhnout a využít i v dalších městech s dominantním historickým jádrem.
 
 
 
 
 
ZÁSADY UMÍSŤOVÁNÍ VÝŠKOVÝCH BUDOV V PRAZE VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH

 Jako příklad hodný následování, UNESCO doporučil Centru světového dědictví studii ochrany Městské památkové rezervace, zpracovanou pražským magistrátem a ministerstvem kultury.

 Město Praha z titulu svého zápisu na „Listině památek světového kulturního dědictví UNESCO“ je povinno zpracovat „Plán udržitelného rozvoje“, ve světě známý pod názvem „Management Plan“.Zásady umísťování výškových staveb jsou jednou z kapitol tohoto plánu. Zároveň se tato studie stane součástí „Zásad územního rozvoje“, které jsou ve smyslu ustanovení stavebního zákona součástí územněplánovacích podkladů.

Útvar rozvoje hlavního města Prahy ve spolupráci s architektonickým ateliérem CASUA vytvořili studii týkající se metodiky posuzování případné výstavby výškových staveb ve městě. Cílem bylo stanovit zásady a limity při navrhování a umisťování výškových staveb právě s ohledem na jedinečný prostorový ráz nejen historického centra Prahy, ale i nejbližšího okolí.

Pro základní orientaci bylo po dohodě vybráno 33 bodů v různých částech Prahy, které udávají ucelený přehled o vizuální exponovanosti jak jednotlivých lokalit, tak celých částí města. Nejdůležitějším územím je městská památková rezervace a velmi důležitým územím je taky ochranné pásmo této rezervace. Toto území je poměrně rozsáhlé a je taktéž vymezeno územním plánem. Základním kritériem pro posouzení dopadů umístění výškových staveb byla vizuální kvalita panoramatu a kompoziční vhodnost.

Na základě rozdělení území Prahy na jednotlivé prostorové celky byla provedena analýza výškových parametrů staveb. Z 3D modelu města byly čerpány statistické údaje o výšce staveb. Pro každý prostorový celek byla vyhodnocena průměrná orientační výška staveb. Pro objektivní zhodnocení dopadů byly stanoveny hladiny výškové zástavby na 50m, 80m, 100m a 120-150m

Závěry posouzení vizuálních aspektů byly zhodnoceny do analýzy SWOT. Tato metoda podle anglického S (Strengths ) - silné stránky, W (Weaknesses) - slabé stránky, O (Opportunities) - příležitosti a T (Threats ) - hrozby umožňuje vedle sebe postavit různé druhy pohledů na daný problém, a přesto že se jedná často o subjektivní hodnocení, výsledkem je komplexní pohled na řešení dané situace.

 

Ateliér Casua založili v roce 1991 architekt Oleg Haman a stavební inženýr Aleš Poděbrad. Casua v současné době zaměstnává 33 architektů, stavebních inženýrů a techniků. Jejich průměrný věk je 32 let. Portfolio ateliéru tvoří projekty urbanismu, obytných souborů, administrativy, retailu, interiérů a veřejných prostor (spolupráce s akademickým sochařem Michalem Gabrielem, např. také Kašna na Masarykově náměstí v Hradci Králové.) V roce 2007 se Casua stala členem volného sdružení architektů z Evropy - Equator European Architects a letos podruhé vystavovala na veletrhu Mipim v Cannes. Z posledních projektů vzpomeňme Myšák Gallery ve Vodičkově ulici na Praze 1 a Vilu a Rezidenci Ořechovka v Praze 6. V současné době pracuje ateliér Casua na dvou velkých obytných souborech, a to Zelené město Jarov a Rezidence Korunní. Nelze nevzpomenout na úspěch z loňského roku - vítězství v soutěži o Cenu Asociace Urbanismu pro Koncepční studii využití Rohanského ostrova Příběhy řeky, která postoupila do mezinárodního kola soutěže European Construction Technology Platform (www.ectp.org). V říjnu tohoto roku se Casua představí společně s Equator European Architects na festivalu architektury v Praze – Architecture Week, a to výstavou Living in Europe a blokem přednášek Equator Block. Letos poprvé se Casua představí na prestižní výstavě Zodčestvo v Moskvě.